Kennebec Valley PaddlePark

kennebec-ymca-paddlepark